JavaSwing实训项目:GUI学生信息管理系统

一、功能需求 1、可设置学校信息 2、可设置状态栏信息 3、登录与注册功能 4、登录用户修改密码功能 5、对学生记录增加和修改 6、查询:按学号、姓名、班级和系部进行查询 7、删除:按学号、班级、系部删除记录 8、统计:按性别、班级、系部统计人数 * * * ### 运行结果: 加载界面 ![QQ图片20190304215119.png](https://image.xsoftlab.net/baike/articleImages/1c0127bfda462aba58a09e4c95fd7736.png) 登录窗口 ![QQ图片20190304215148.png](https://image.xsoftlab.net/baike/articleImages/a22942b53d065f320c165b1eab8b209d.png) 主窗口 ![QQ图片20190304215207.jpg](https://image.xsoftlab.net/baike/articleImages/049c09fb04324a5afc46839ecb27e2d7.jpg) 学院信息管理 ![QQ图片20190304215222.png](https://image.xsoftlab.net/baike/articleImages/b2064d8b25668af8fbbdfbd592962273.png) 修改学院信息 ![QQ图片20190304215229.png](https://image.xsoftlab.net/baike/articleImages/91f37b0c3564645a4d77fb18838bb6af.png) 删除之前询问 ![QQ图片20190304215235.png](https://image.xsoftlab.net/baike/articleImages/fef28dde05c9770b3d45bf39ed612962.png) 学生信息管理界面 ![QQ图片20190304215242.jpg](https://image.xsoftlab.net/baike/articleImages/5e77624b9d50909a5a23f10bec92c509.jpg) 编辑学生信息 ![QQ图片20190304215249.png](https://image.xsoftlab.net/baike/articleImages/dfdd4621251b60830669d1ba8d66bdf4.png) 按照班级搜索 ![QQ图片20190304215256.png](https://image.xsoftlab.net/baike/articleImages/1336068a7f1f2d6b12ea748536e87c53.png) 按照学院统计 ![QQ图片20190304215302.png](https://image.xsoftlab.net/baike/articleImages/e88bf3fb0cb7f4743ff3ea515e6837a9.png) 按照班级统计 ![QQ图片20190304215307.png](https://image.xsoftlab.net/baike/articleImages/8f66921c8de94e01f9d0cde8b9eb3385.png)